Баланс 640 26086 29150

Усього за розділом I 080 10270 14407

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 2551 3003

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 0 0

Готова продукція 130 889 1411

Товари 140 18 39

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 182 104

- первісна вартість 161 182 104

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом 170 1 0

- за виданими авансами 180 12108 10023

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 50 55

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 17 108

- у т.ч. в касі 231 10 11

- в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 0 0

Усього за розділом II 260 15816 14743

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 26086 29150

Пасив Код рядка На початок На кінець

звітного періоду звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 1787 1787

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 19252 19252

Резервний капітал 340 183 183

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток) 350 1727 1798

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 3 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 22946 23020

Частка меншості 385 0 0 II. Забезпечення наступних виплат та

платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у

страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної

допомоги (421) 421 0

Усього за розділом II 430 0 0 ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0 ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 2200 0

Поточна заборгованість за

довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за

товари, роботи, послуги 530 420 5750Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 72 24

- з бюджетом 550 114 94

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 79 74

- з оплати праці 580 255 188

- з учасниками 590 0 0

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними

активами та групами вибуття,

утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 0 0

Усього за розділом IV 620 3140 6130

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 26086 29150

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 37405 42655

Податок на додану вартість 015 6234 7109

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 31171 35546

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 27991 ) ( 31369 )

Валовий прибуток:

- прибуток 050 3180 4177

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 2819 1688

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 1849 ) ( 1681 )

Витрати на збут 080 ( 313 ) ( 261 )

Інші операційні витрати 090 ( 3031 ) ( 2143 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 806 1780

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи 130 254 1

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0

Фінансові витрати 140 ( 698 ) ( 1501 )

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 160 ( 96 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 266 280

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 195 ) ( 215 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 71 65

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 71 65

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


5025772884269750.html
5025825811287562.html
    PR.RU™